Kniha Větrná energie v České republice

Akademie věd vydala v roce 2010 obsahem ojedinělou knihu - Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí.

Na knize se kromě pracovníků Ústavu geoniky AV autorsky podíleli další akademické a specializované instituce (mj. Ústav fyziky atmosféry AV v čele s Dr. Šteklem, Univerzita Karlova v Praze, atd.).

Kniha v 9 kapitolách a na 200 stranách shrnuje a systematicky hodnotí široké spektrum problematiky využívání větrné energie - vzájemně souvisejících aspektů fyzicko-geografických, environmentálně-ekologických, sociologických, aspekty legislativní, ekonomické, otázky vlivu na zdraví obyvatelstva, kvalitu života atd., přičemž důraz je kladen na provázanost zahraničních zkušeností s vlastními poznatky a závěry empirických výzkumů.

 

ČSVE již skladové zásoby této publikace rozprodala, knihu je však stále možné zakoupit přímo na Ústavu geoniky AV ČR. V případě Vašeho zájmu se obracejte přímo na pana Bohumila Frantála - frantal@geonika.cz.

 


 

Náhled obalu knihy:

 

Pro lepší představu o obsahové struktuře knihy následuje přehled kapitol:

 

Úvod: koncepce, cíle a struktura knihy

 

1. Historie a rozvoj využívání větrné energie


1.1 Význam větrné energie jako obnovitelného zdroje
1.2 Využívání větrné energie na území ČR v minulosti
1.3 Stav a trendy rozvoje větrné energetiky v zahraničí a ČR
1.4 Technologie větrných elektráren a její vývoj

 

2. Větrný potenciál České republiky


2.1 Meteorologie ve větrné energetice
2.2 Proudění vzduchu v přízemní a mezní vrstvě atmosféry
2.3 Klimatologie proudění vzduchu na území České republiky
2.4 Situace příznivé pro vysokou výrobu elektrické energie z větru na území ČR s ohledem na plošný projev orografických deformací proudění
2.5 Časová variabilita rychlosti větru a předpověď výroby větrnými elektrárnami
2.6 Měření rychlosti větru
2.7 Modely pro výpočet pole větru
2.8 Větrný potenciál na území ČR
2.9 Meteorologické prvky a jevy ovlivňující činnost větrných elektráren

 

3. Legislativní rámec výstavby a provozu větrných elektráren v ČR


3.1 Úvod
3.2 Podpora výroby elektřiny ve VTE ve strategických dokumentech České republiky
3.3 Legislativní rámec výroby elektřiny ve VTE a její podpory
3.4 Klíčové nástroje podpory výroby elektřiny ve VTE
3.5 Vybrané problémy při implementaci projektů výstavby VTE

 

4. Ekonomické hodnocení externalit větrné energie


4.1 Úvod
4.2 Externalita v ekonomii a její oceňování
4.3 Kvantifikace externalit v oblasti energetiky
4.4 Významné dopady větrných elektráren
4.5 Hodnocení externalit větrných elektráren
4.6. Závěr

 

5. Hluk větrných elektráren


5.1 Úvod
5.2 Hygienické limity hluku A v noční době
5.3 „Hygienické limity“ infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku
5.4 Případové studie „case study“
5.5 Epidemiologické studie
5.6 Technické studie
5.7 Měření hluku
5.8 Fyziologické studie
5.9 Výpočtové akustické studie
5.10 Závěr


6. Větrné elektrárny a živá příroda


6.1 Úvod
6.2 Předpokládané vlivy
6.3. Srovnání rizik
6.4 Obecná doporučení

 

7. Větrné elektrárny a krajinný ráz


7.1 Úvod
7.2 Vliv větrných elektráren na krajinný ráz
7.3 Metody popisné („objektivní“)
7.4 Metody vizuálních preferencí (subjektivní)
7.5 Nástroje GIS a 3D
7.6 Tvorba posudků
7.7 Krajinné plánování
7.8 Závěr

8. Percepce a image větrných elektráren


8.1 Výstavba větrných elektráren jako sociálně-prostorové dilema
8.2 Lokální opozice k větrným elektrárnám a NIMBY syndrom
8.3 Motivační faktory podpory a odmítnutí projektů VtE ze strany obcí
8.4 Vnímání a postoje k výstavbě a provozu VtE ze strany obyvatel
8.5 Závěry a diskuze

 

9. Větrné elektrárny a cestovní ruch


9.1 Úvod
9.2 Potenciál a předpoklady cestovního ruchu území
9.3 Vliv výstavby na krajinu a cestovní ruch
9.4 Případová studie: Slezská Harta a Krušné hory
9.5 Cestovní ruch jako důvod (či záminka) neuskutečnění projektů
9.6 Závěry a diskuze

 

10. Závěr

 

Rejstřík

Média
Partneři